Obec Karlín
obecKarlín

Ceník poplatků a služeb

Místní poplatky pro rok 2024

 

Místní poplatky v hotovosti budou na Obecním úřadě v Karlíně vybírány od 10. ledna 2024.

 Známku na popelnici obdržíte až po úhradě poplatku.

V měsíci lednu 2024 budou popelnice vyváženy i bez známky.

Upozorňujeme občany, že současně bude prováděna i aktualizace poplatníků k 1. lednu 2024.

 

Stručná rekapitulace placení vybraných místních poplatků

 

Poplatek ze psů – splatnost nejpozději do 31. července 2024

 Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

 

 

Za 1 psa

 

Za druhého a každého dalšího

psa téhož držitele

 

Výše poplatku:

100,- Kč

150,- Kč

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet obce 23722671/0100, VS číslo domu poplatníka, do zprávy pro příjemce uvést účel platby – pes 2024;

nebo v hotovosti na obecním úřadě

Doplňující informace:

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Platí povinnost ohlásit všechny rozhodné změny (nabytí i pozbytí psa) do 15 dnů od chvíle, kdy tato změna nastala.

 

 

Poplatek z komunálních odpadů – splatnost nejpozději do 31. března 2024

Poplatník:

Fyzická osoba (občan s trvalým pobytem a cizinec) a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Výše poplatku:

550,- Kč, splatný jednorázově

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet obce 23722671/0100, VS číslo domu poplatníka, do zprávy pro příjemce uvést účel platby – odpady 2024;

nebo v hotovosti na obecním úřadě

Doplňující informace:

Platí povinnost ohlásit všechny rozhodné změny, uvedené v ohlášení, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly

 

 

Stočné – splatnost nejpozději do 30. června 2024

Výše:

Dle spotřeby vody - 15,- Kč/m3, podklady VAK a.s. Hodonín

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet obce 23722671/0100, VS číslo domu poplatníka, do zprávy pro příjemce uvést účel platby – stočné 2024;

nebo v hotovosti na obecním úřadě

Doplňující informace:

Uzavřena Obchodní smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro potřeby domácnosti

 

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Od 1. 1. 2024 se mění výše poplatku za legalizaci (ověření podpisu) na 50 Kč.

Poplatek za vidimaci (ověření listiny) poplatel 30 Kč/1 strana - poplatek zůstává beze změny.

 

 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2023: 

- se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Karlín č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Obecně závazná vyhláška obce č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf (1.41 MB)

Obecně závazná vyhláška obce Karlín č. 2 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (2.19 MB)

- sazba poplatku 500,- Kč/rok

- splatnost poplatku: je splatný jednorázově, vždy nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. 

- hotovostní platba: Obecní úřad Karlín, Karlín 60

- platba na účet: 23722671/0100 KB Hodonín, jako v.s. uveďte číslo popisné

 

Poplatek za psa rok 2023

- se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Karlín č. 3/2021 o místním poplatku ze psů

 Obecně závazná vyhláška obce Karlín č. 32021 o místním poplatku ze psů.pdf (1.4 MB)

sazba poplatku:

za prvního psa 100 Kč/rok 

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč/rok

- splatnost poplatku: do 31. 7. příslušného kalendářního roku

- hotovostní platba: Obecní úřad Karlín, Karlín 60

- platba na účet: 23722671/0100 KB Hodonín, jako v.s. uveďte číslo popisné

 

Poplatek za stočné

15,- Kč/m3  za odebranou vodu předcházejícího roku -  dle vyúčtování VAK Hodonín. Splatnost poplatku je do 31. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za hlášení obecním rozhlasem

30,- Kč / 1 hlášení

50,- Kč / 1 hlášení + místo 

Pronájem Kulturního domu na akci

 

2000,- Kč - celý KD

 

Ověření listiny  - VIDIMACE

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

     Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
     Vidimace se neprovede
a)      je-li listinou, z níž je vidimovaná  listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, služební průkaz, vkladní knížka, los, sázenka, geometrický plán, rys nebo technická kresba,….
b)      je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
c)       je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
d)      jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
e)      jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
f)       není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1.       prvopis
2.       již ověřenou vidimivanou listinu
3.       opis anebo kopii pořízenou ze spisu
4.       stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

30,- Kč / 1 strana A4

Ověření podpisu - LEGALIZACE

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

     Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
     Legalizace se neprovede
a)      jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
b)      je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
c)      jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

30,- Kč / jeden podpis ( nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z rejstříku trestů

100,- Kč ( nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z katastru nemovitostí

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis bodového hodnocení

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč ( vydává se osobě, které se týká, platný občanský průkaz nebo pas)

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k iformacím, ve znění pozdějších předpisů.

zde ke stažení

 

Poplatky v roce 2016:

Poplatky v roce 2016

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok : 

- řídí se nadále Obecně závaznou vyhláškou obce Karlín č. 1/2016 

zde ke stažení

- sazba poplatku 400,- Kč/rok

- splatnost poplatku: je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž jednorázově za celý kalendářní rok k 31. 1. příslušného kalendářního roku.

- hotovostní platba: Obecní úřad Karlín, Karlín 60

- platba na účet: 23722671/0100 KB Hodonín, jako v.s. uveďte číslo popisné

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015: 

- další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška obce Karlín č. 2/2015 zde ke stažení

Poplatek za psa

- řídí se Obecně závaznou vyhláškou obce Karlín č. 1/2011 o místním poplatku ze psů zde ke stažení

- sazba poplatku 50 Kč/rok za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 0,00 Kč

- splatnost poplatku: do 31. 7. příslušného kalendářního roku

- hotovostní platba: Obecní úřad Karlín, Karlín 60

- platba na účet: 23722671/0100 KB Hodonín, jako v.s. uveďte číslo popisné

- další informace k poplatku viz Obecně závazná vyhláška obce Karlín č. 1/2011 o místním poplatku ze psů zde ke stažení

 

Ceník poplatků a služeb platný od 1. 1. 2013

Poplatky se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Karlíně. Poplatky je možné zaplatit i bankovním převodem na číslo účtu 23722-671/0100, variabilní symbol datum narození poplatníka nebo č.p. domu.

Místní poplatek za psa

Poplatek ze psa platí držitel psa, který má trvalý pobyt v obci Karlín.Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí 50,- Kč za psa. Za druhého a dalšího psa téhož držitele 0 Kč. Splatnost poplatku je do 31. 7. příslušného kalendářního roku. Pokud si pořídíte nového psa, je třeba ho přihlásit na Obecním úřadě v Karlíně do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Pokud již psa nemáte, musíte ho odhlásit. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky můžou být zvýšeny až na trojnásobek.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí 1x nebo 2x ročně (na I. a II. pol.) Sazba poplatku pro poplatníka činí 400,- Kč na rok 2015

Svoz 1 x za 14 dnů SKO - lichý týden

Svoz 1 x za 14 dnů BRKO - sudý týden

Splatnost poplatku pro plátce s trvalým pobytem v obci je nejpozději do 28. 2. a 31. 8. příslušného kalendářního roku. Splatnost poplatku pro poplatníka vlastnící stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je tento splatný jednorázově nejpozději di 31. 8. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za stočné

15,- Kč  /  m3  za odebranou vodu předcházejícího roku -  dle vyúčtování VAK Hodonín. Splatnost poplatku je do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za hlášení obecním rozhlasem

30,- Kč / 1 hlášení

50,- Kč / 1 hlášení + místo 

Pronájem Kulturního domu na akci

500,- Kč - přísálek, WC

1000,- Kč - celý KD

Cena pronájmu v topném období, tj. od 1.listopadu do 30. dubna, je navýšena o 30 %.

Ověření listiny  - VIDIMACE

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

     Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
     Vidimace se neprovede
a)      je-li listinou, z níž je vidimovaná  listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, služební průkaz, vkladní knížka, los, sázenka, geometrický plán, rys nebo technická kresba,….
b)      je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
c)       je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
d)      jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
e)      jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
f)       není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1.       prvopis
2.       již ověřenou vidimivanou listinu
3.       opis anebo kopii pořízenou ze spisu
4.       stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

30,- Kč / 1 strana A4

Ověření podpisu - LEGALIZACE

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

     Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
     Legalizace se neprovede
a)      jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
b)      je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
c)      jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

30,- Kč / jeden podpis ( nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z rejstříku trestů

100,- Kč ( nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z katastru nemovitostí

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč

Výpis bodového hodnocení

První strana 100,- Kč, druhá a každá další 50,- Kč ( vydává se osobě, které se týká, platný občanský průkaz nebo pas)

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k iformacím, ve znění pozdějších předpisů.

zde ke stažen

Rychlý kontakt

Obecní úřad Karlín
Karlín č.60
696 14 Čejč

Úřední hodiny

  • PO  16:00 - 19:00 
  • ST   09:00 - 12:00

Czechpoint

CZECHPOINT

Odkazy

KRIZPORT

Logo Kyjovské Slovácko v pohybu

Logo chytré blodýny

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální počasí

dnes, neděle 3. 3. 2024
zataženo 15 °C 8 °C
pondělí 4. 3. zataženo 14/8 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 13/8 °C
středa 6. 3. zataženo 10/6 °C

Datum a čas

Dnes je neděle, 3. 3. 2024, 14:38:36

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2
2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31