Obec Karlín
obecKarlín

Svoz odpadů

Svoz odpadů v Karlíně zabezpečuje firma EKOR, s.r.o ,

Havlíčkova 1398/49a,    

697 01 Kyjov.

100 % vlastníkem společnosti jsou města a obce regionu Kyjovska včetně obce Karlín. 

 http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

OÚ Karlín oznamuje občanům, že se vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2024. 

Poplatek činí 550 Kč osobu/rok. Poplatek je splatný jednorázově.

Místní poplatky pro rok 2024.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.19 kB

Kalendář odpady.xlsx Typ: XLSX dokument, Velikost: 115.98 kB

Kalendář

 

Základní informace o sběru a třídění odpadů 

Koncem roku 2020 byl schválen nový zákon č. 541/2020 o odpadech, který řeší způsoby likvidace odpadů - zejména odklon od skládkování, důraz na zvýšení třídění a recyklaci odpadů.

Nový zákon o odpadech přináší do odpadového hospodářství zásadní změny v podobě několika zásadních milníků. První nás čeká už v roce 2025.

 • Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Od roku 2035 na skládku ukládat maximálně 10 % z celkového množství komunálních odpadů vyprodukovaných v České republice.
 • Od roku 2035 energeticky využívat maximálně 25 % z celkového množství komunálních odpadů vyprodukovaných v České republice. Toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle předchozího bodu, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

nový zákon o odpadech – míra třídění

Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto snahy o jeho redukci mají větší smysl, než u ostatních odpadů.

Nový zákon o odpadech zásadně mění poplatky za odpady uložené na skládku. Do určitého množství odpadů uložených na skládku (180 kg/obyvatel v roce 2023, 170 kg v roce 2024, 120 kg/obyvatel v roce 2029) obce v kalendářním roce zaplatí 500 Kč za tunu jako doposud. Po překročení limitu pak budou muset za každou tunu navíc uhradit částku stanovenou pro daný rok (1000 Kč v roce 2023, 1250 Kč v roce 2024, 1850 Kč v roce 2029).

nový zákon o odpadech – skladkovaci limity a poplatky

Nový zákon o odpadech také stanovuje, že provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat využitelné odpady

 • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
 • překračující limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou zákonem: spotřeba kyslíku po 4 dnech – AT4 < 10 mg O2/g sušiny nebo
 • které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Provozovatel skládky musí ověřovat splnění podmínek výhřevnosti a biologické stability u přebíraného odpadu. Za využitelný odpad se považuje také směsný komunální odpad a objemný odpad.

 

Obec Karlín má nastaven systém odpadového hospodářství Pravidly: Obecně závazná vyhláška obce č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf (1.41 MB)

Vyhláška - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Obecně závazná vyhláška obce Karlín č. 2 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (2.19 MB)

Svozy odpadů (KO a BIO) probíhají každé úterý v časných dopoledních hodinách

Svoz SKO - každý lichý týden v roce

Svoz bio odpadů - každý sudý týden v roce

 

Třídění odpadů:

 • Předcházejte vzniku odpadu (např. domácím kompostováním bioodpadu).
 • Odpady třiďte hned doma, jak vzniknou, zvlášť do tašek, které obec pořídila pro své občany - tašky jsou zdarma k vyzvednutí na obci. 
 • Do barevných kontejnerů dávejte pouze to, co do nich patří (na obalech hledejte třídící značky https://www.samosebou.cz/ , ty Vám pomohou s určením, kam odpad patří).
 • Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím. (Nesešlápnuté láhve jsou objemné, zabírají zbytečné místo v kontejneru, zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se v důsledku toho stává nákladnější).
 • Správným tříděním snížíte množství odpadu v běžné popelnici na komunální odpad.
 • Více informací o možnostech třídění najdete na https://www.jaktridit.cz/

Do popelnicových nádob ukládáme směs komunálního odpadu z domácností, která nám zůstane po maximálním vytřídění. Termíny svozu popelnic jsou uvedeny ve svozovém kalendáři.

20230102102500126.pdf (560.96 kB)

 

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad tvoří cca 30-40 % komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá na skládce, vznikají výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, oxid uhličitý). Použití kompostu zlepšuje  kvalitu půdy, do vyčerpaných půd vrací zpět živiny a zvyšuje její úrodnost aniž bychom museli používat průmyslová hnojiva. Tímto je kompostování prospěšné a šetrné k životnímu prostředí a zároveň je to i levnější, vysoce účinná ekologická forma hnojení. 

V rámci podpory domácího kompostování, obec přes Mikroregion Hovoransko loni získala dotaci na pořízení domácích kompostérů, ve kterých by měla končit část bioodpadu, který dnes svážíme v hnědých popelnicích - což je poměrně nákladné. Kompostéry o oběmu 1100 litrů jsou zdarma k odebrání na OÚ v Karlíně. Pokud zpracujeme bioodpad doma a nemusíme jej draze odvážet do 30 km vzdálené kompostárny, obec tak dokáže uspořit nemalé finanční prostředky.

Bioodpad nesmí být ukládán do popelnicových nádob pro komunální odpad!!

Nádoby na BIO :

Co patří do bioodpadu z domácností:

 • zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať  ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů)
 • čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajíček
 • zbytky pečiva a obilnin
 • piliny
 • zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory, rýže)

Co patří do bioodpadu ze zahrad:

 • posekaná tráva
 • listí
 • zbytky rostlin (do vel. 30cm)
 • listy a kořeny zeleniny
 • plevel
 • květiny
 • kousky větví, keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem)
 • seno
 • sláma
 • popel ze dřeva

Co do  bioodpadu nepatří:

 • tekuté zbytkyjídel
 • oleje
 • maso
 • uhynulá zvířata
 • bioologicky nerozložitelné látky
 • jiné odpady (papír, tetrapack, plasty, sklo ...)

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ

Na základě zvýšení produktivity třídění odpadu dostáváte zdarma pytel na tříděný odpad - plast. Tyto pytle po obci sváží obecní zaměstnanec a to každé pondělí v lichém týdnu (pro upřesnění v týdnu jako je sběr komunálního odpadu). Ven před dům dávejte pouze plně naplněné a zavázané pytle. Za ten dostanete do schránky prázdný k dalšímu naplnění. 

Patří sem PET lahve – sešlápnuté (vejde se jich až 3x více do kontejneru), plastové obaly od mléka a mléčných nápojů, kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů) obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel (vše bez původních zbytků - prázdné), igelitové tašky, mikrotenové a jiné sáčky, potravinové fólie (ne celofán), plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského), polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…), plastové květináče, obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů).

Nepatří sem – obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií, podlahové krytiny, trubky z PVC.

(První pytlový sběr plastů byl proveden v pondělí 20. dubna 2015)

Upřesňujeme  svoz plastů v obci – pytle na plasty, které byly doručeny do domácností, měly sloužit jako výzva pro občany, kteří dosud plast netřídili. I nadále platí, že tříděný odpad můžete odnášet do kontejnerů, tak jak jste to dělali dříve. Nemusíte čekat na odvoz plastů od domu. Děkujeme za pochopení a třídění odpadu, kterým dochází ke snižování nákladů na odvoz odpadů a tím i ke snížení poplatku, který platíte za odvoz popelnic.

UPOZORNĚNÍ: Pytlový sběr plastů je prováděn v brzkých ranních hodinách, proto pytle dávejte před dům večer před dnem svozu.

 

Rovněž upozorňujeme, že služby svozu komunálního odpadu, pytlový sběr,

ale také sběrná místa na tříděný odpad jsou určena pro občany a vlastníky nemovitostí v obci

Karlín, nikoli pro podnikatelské subjekty a živnostníky.

 

Na sběrných místech lze odložit jen to, na co jsou kontejnery určeny a pouze do kontejneru. Prosíme, neodkládejte zde věci mimo kontejner, a to co zde nepatří.

 

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? KAM S NÍM?

 

Obec Karlín se zapojila do sběru opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v PVC obalech – láhvích.

Nevylévejte starý potravinářský olej a tuk do odpadu, raději jej slívejte do plastové nádoby a pracovník obce jej sveze spolu s plasty, každé liché pondělí.

Snahou projektu je ochrana životního prostředí, veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních systémech kanalizace.

Obec - Leták na stránky obce (2019).pdf (89.8 kB)

TUKY A OLEJE DO KANALIZACE ANI DO POPELNICE NEPATŘÍ.

 

KOV - v naší obci je kontejner na kov.

Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad je umístněn kontejner pro kovový odpad. 

Do tohoto kontejneru nepatří plechovky od barev, olejů a jiných nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části.

Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory.

Do kontejneru odkládejte např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od nápojů (kovové), alobaly a tuby, drobný odpad (hřebíky, skoby apod.), ostatní kovy z domácností (nádobí atd.)

 

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

 • nádoba je přistavena ve svozový den již od 6.00 hodin
 • k nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních překážek
 • nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice
 • nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky
 • nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nebo popelem (vychladlým)
 • do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky...)
 • nesmí být překročena nosnost nádob - plastová popelnice 120l - max.60 kg a plastová popelnice 240l - max.110 kg
 • nesmí být plněna přes horní okraj
 • do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení železný šrot, kartony, větve...)
 • nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do svozového vozidla

 

 

KOMPOST Z KOMPOSTÁRNY V TĚMICÍCH

Vážené spoluobčané,
níže máte k nahlédnutí Příbalový leták ke kompostu KOMPEKOR T, vyráběného z bioodpadu sváženého z Naší obce v zařízení kompostárny v Těmicích. Tento dokument je pro občany, kteří si kompost odebírají, aby věděli, jak s ním nakládat,  aby se předešlo nesprávnému použití výrobku. Upozorňuji, že se jedná o hnojivo a ne o nějaký substrát, do něhož by se daly přímo sázet rostliny.
Zároveň je připojeno i Rozhodnutí o registraci tohoto výrobku jako organického hnojiva, přímo z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, jejichž akreditovanou laboratoří prošel reprezentativní vzorek výstupu z kompostárny při procesu jeho registrace.

Kompektor T  zde ke stažení

Rozhodnutí o registraci zde ke stažení

 

BioodpadBioodpad

 

 

EKOR

Jak vyzrát na odpad?

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

 • nekupujte, co nepotřebujete
 • dejte starým věcem nový smysl
 • upřednostněte nebalené zboží
 • noste si svoji nákupní tašku
 • kupujte velká baleni
 • stop věcem na jedno použití
 • kupujte kvalitní zboží
 • neplýtvejte
 • sledujte datum spotřeby u výrobků
 • nekupujte jednorázové papírové výrobky (kapesníčky, tácky, kuchyňské utěrky a ubrousky atd.), znečištěný papír už není možné recyklovat
 • píšete-li na list papíru, použijte vždy obě jeho strany
 • pro utření rukou na WC v restauracích a obchodních domech používejte látkový ručník nebo elektricky vysoušeč
 • vylepte si na schránku nálepku se slovy „Nevhazovat reklamní letáky“
 • pokud nemusíte, netiskněte emaily ani jiné dokumenty

Proč třídíme odpady?

Staráme se o budounost Země, kterou máme jen jednu a s omezenými, konečnými zdroji materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii.

EKOKOM

Třídím odpad = šetřím Zemi

1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50 % energie a 100 000 litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva.

Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si tedy šetřit zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit a odložit na správné místo.

Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40 % méně energie než při výrobě skla z primárních materiálů. Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut.

Tříděný odpad

Jak třídit jednotlivé komodity:

 

Papír

Jaký papír dávat:

 • noviny, časopisy
 • kancelářský papír, reklamní letáky
 • knihy (bez tvrdé vazby tu vytrhněte a vyhoďte do komunálního odpadu), sešity
 • krabice, lepenku, kartón, papírové obaly

Jaký papír nedávat:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
 • uhlový papír (kopíráky) a voskovaný papír (např. povoskované kelímky na kávu)
 • papír zatavený do fólie
 • použité plenky a hygienické potřeby, použité papírové utěrky a kapesníky (ty už jsou znehodnoceny)
 • obaly od vajíček (jsou už tolikrát recyklovány, že se už dále nedají zpracovat)

Jak dále pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • papír nedávejte do kontejnerů v pytlech, ani svázaný provázkem, či přelepený páskou, vysypte jej do kontejneru jen tak. Při dotřídění se musí z pytlů vytahovat, provázky se musí odstraňovat 
 • krabice rozebírejte, zmáčkněte, ať se šetří místo v kontejneru
 • z obálek odlepte plastová okýnka, vytrhněte igelitové výplně
 • na dokumentech nevadí, když necháte sponky, šití koníkem, s tím si zpracovatelé papíru poradí

 

Plastové obaly

PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.plast

Které plasty jsou materiálově využitelné?

PET = Polyethylentereftalát, označení  (obaly potravin a nápojů)

HDPE = Vysokohustotní polyethylen (vzduchem tvarované lahve na čisticí prostředky, kojenecké lahve, balící fólie, dále spotřební zboží jako jsou plastové dózy na potraviny, tzv.duté obaly)

LDPE = Polyethylen nízkohustotní (fólie, smršťovací folie pro balení, igelitové tašky, obaly na potraviny).

PS = Polystyren, (pěnový polystyren je zvlášť tříděn na sběrných střediscích odpadu)

Sklo bílé (čiré)

bílé sklo

Patří sem tyto skleněné obaly:                                   

 • sklenice od marmelád či zavařenin, kečupů
 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 • rozbité skleničky (bez zbytků potravin a tekutin)

Nepatří do tříděného skla:

 • keramika a porcelán
 • autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Upozornění: tabulové sklo z oken a ze dveří i když je čiré dávejte do barevného skla, má jiné složení než sklo obalové.

Jak nám pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • obaly vhazujte prázdné, bez obsahu a zbytků jídel
 • obaly nedávejte do pytlů, vysypte je do kontejneru jen tak
 • víčka, zátky na lahvích nevadí, třídírna si s tím poradí

 

Sklo barevné

barevné sklo

Patří sem tyto skleněné obaly:

 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 • tabulové sklo z oken a ze dveří i když je čiré

Nepatří do tříděného skla:

 • keramika a porcelán
 • autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Jak nám pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • obaly vhazujte prázdné, bez obsahu a zbytků
 • obaly nedávejte do pytlů, vysypte je do kontejneru jen tak
 • víčka, zátky na lahvích nevadí když tam zůstanou, sklárny si s tím poradí

Co kam patří a nepatří

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021.pdf (1.37 MB)

Osvědčení o úspoře emisí rok 2020.pdf (1.8 MB)

Osvědčsní o úspoře emisí rok 2019.pdf (1.76 MB)

Osvědčení o úspoře emisí rok 2018.pdf (1.75 MB)

Osvědčení o úspoře emisí rok 2017.pdf (1.75 MB)

Rychlý kontakt

Obecní úřad Karlín
Karlín č.60
696 14 Čejč

Úřední hodiny

 • PO  16:00 - 19:00 
 • ST   09:00 - 12:00

Czechpoint

CZECHPOINT

Odkazy

KRIZPORT

Logo Kyjovské Slovácko v pohybu

Logo chytré blodýny

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 18 °C
středa 24. 7. déšť 22/16 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 23/14 °C
pátek 26. 7. jasno 27/13 °C

Datum a čas

Dnes je úterý, 23. 7. 2024, 8:44:09

Facebook